петак, 11. децембар 2015.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 9/2015РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-355/2015-5
Датум: 11.12.2015. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу ORTOPEDIJA MC“ ДОО Београд,  ул. Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718, чија је понуђена цена 862.500,00 динара без ПДВ-а, односно 963.600,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- медицинског намештаја (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 33192000  [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 9/2015.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 03.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка медицинског намештаја (са допремањем, истоваром и монтажом), у складу са чланом 53. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број девет  за 2015. годину (бр. ЈН 9/2015). Процењена вредност јавне набавке је 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су три понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-355/2015-4 од 11.12.2015. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка медицинског намештаја (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 33192000
 - Редни број јавне набавке за 2015. годину: девет (ЈН 9/2015).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 862.500,00 динара без ПДВ-а, односно 963.600,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  XII месец 2015. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:  три.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
ORTOPEDIJA MC Београд, Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718
2.
MEDICOLINE“ доо Ниш, Рајићева 36, ПИБ 102128144
3.
ЕУРОМЕДИЦИНА“ ДОО Нови Сад, Лазе Лазаревића 25, ПИБ 100724914


Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-372/2015 од 10.12.2015. у 11.00 ч
„MEDICOLINE“ доо Ниш
1.236.300,00
понуда није најповољнија
551-10-373/2015 од 11.12.2015. у 11.35 ч
ЕУРОМЕДИЦИНА“ ДОО Нови Сад
1.328.585,00
понуда није најповољнија

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу  понуђачу ORTOPEDIJA MC“ ДОО Београд,  ул. Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718, чија је понуђена цена 862.500,00 динара без ПДВ-а, односно 963.600,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу ORTOPEDIJA MC“ ДОО Београд,  ул. Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718, чија је понуђена цена 862.500,00 динара без ПДВ-а, односно 963.600,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка медицинског намештаја (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 33192000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 9/2015.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар