петак, 18. децембар 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 9/2015РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-355/2015-9
Датум: 18.12.2015.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 9/2015


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добарамедицинског намештаја (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.
    (1)
Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Количина
(4)
1.
Медицински кревет- (комбинација дрво-метал)
Могућност подешавања висине помоћу ел. мотора, као и положаја наслона за леђа и секције за ноге. Уклоњиви оквири за главу и ноге, ногаре са точкићима, са кочницом, клизеће бочне ограде. Уз кревет су уграђени трапези за подизање.
Ком.
7
2.
Душек, за медицински кревет, под редним бројем 1. , са три одвојене  секције, обложен непропусним материјалом
Ком.
7
3.
Колица за лекове, од инокса, са две полице, са точкићима
Ком.
1
4.
Параван троделни, комбинација метал, платно

Ком.
3
5.
Душек антидекубитални , са компресором, са саћем

Ком.
7
6.
Сточић за послуживање оброка у кревету, са точкићима, могућност подешавања плоче за сервирање

Ком.
7


6. Назив и ознака из општег речника набавке: медицински намештај-         шифра 33192000.

7. Уговорена вредност:  862.500,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 3.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.328.585,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 862.500,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.328.585,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 862.500,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.12.2015. године.

14. Датум закључења уговора: 18.12.2015. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ORTOPEDIJA  MC“ ДОО Београд,  ул.
           Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                                     Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар