понедељак, 8. фебруар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 1/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-20/2016-9
Датум: 05.02.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 1/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет (100% буква -са допремањем и истоваром), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –(100 % буква) са допремањем
тона
50


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 820.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 3.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 925.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 820.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 902.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 820.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.01.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 02.02.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул.
           Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар