четвртак, 28. јануар 2016.

Одлука о додели уговора ЈН 2/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-21/2016-6
Датум: 28.01.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу ЕуроМотус“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Војислава Илића 145 , ПИБ 101723687, чија је понуда заведена под бројем 551-10-48/2016 дана 27.01.2016. године , чија је понуђена цена 654.600,00 динара без ПДВ-а, односно 785.520,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка лож уља- гасно уље екстра лако EVRO EL (са услугом превоза и претакања), шифра 09135100 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2016.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.01.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- лож уља- гасно уље екстра лако EVRO EL (са услугом превоза и претакања), у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број два  за 2016. годину (бр. ЈН 2/2016). Процењена вредност јавне набавке је 937.500,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-21/2016-5 од 28.01.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваромлож уља- гасно уље екстра лако EVRO EL (са услугом превоза и претакања)- Редни број јавне набавке за 2016. годину: два (ЈН 2/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 937.500,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 654.600,00 динара без ПДВ-а, односно 785.520,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  I-II месец 2016. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:  две.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
''НИС'' а.д., велепродаја РЦ Чачак, Николе Тесле 34, Чачак, ПИБ  104052135
2.
„ЕуроМотус“д.о.о. Војислава Илића 145, Београд, ПИБ 101723687

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-47/2016 од 26.01.2016. у 13.05 ч
''НИС а.д., велепродаја РЦ Чачак
662.100,00
Понуда је неприхватљива-Рок важења понуде краћи од траженог; није достављена меница за добро извршење посла; понуда није најповољнија

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5. Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ЕуроМотус“д.о.о. Војислава Илића 145, Београд, ПИБ 101723687 чија је понуђена цена 654.600,00 динара без ПДВ-а, односно 785.520,00 динара са ПДВ-ом. 


Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу „ЕуроМотус“д.о.о. Војислава Илића 145, Београд, ПИБ 101723687 чија је понуђена цена 654.600,00 динара без ПДВ-а, односно 785.520,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка лож уља- гасно уље екстра лако EVRO EL (са услугом превоза и претакања), шифра 09135100 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2016.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар