уторак, 29. март 2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 4/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-120/2016-5
Датум: 29.03.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке

јавна набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2016

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 15.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број четири  за 2016. годину (бр. ЈН 4/2016). Процењена вредност јавне набавке је 525.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспелa je једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-120/2016-4 од 29.03.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем)
- Редни број јавне набавке за 2016. годину: четири (ЈН 4/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 525.000,00 динара без ПДВ-а.
-Набавка планирана у периоду  II-III месец 2016. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:  један.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„МАЛИ ПРИНЦ“ доо Јаково, Ослобођења 52

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-137/2016 од 29.03.2016. у 11.25 ч.
„МАЛИ ПРИНЦ“ доо Јаково, Ослобођења 52
680.173,50
Понуда је неприхватљива јер није достављена меница за добро извршење посла; узорак тоалет папира који је достављен не одговара  квалитету „Перфекса“ или еквивалентног; понуђена цена већа од процењене вредности јавне набавке

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.


   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 4/2016.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар