субота, 26. новембар 2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 10/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-369/2016-5
Датум: 26.11.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

- За партију број 1- понуђачу  NORTH SYSEM доо Петроварадин, Рељковићева 52 а,  ПИБ 103038730, чија је понуђена цена 1.047.481,00 динара без ПДВ-а, односно 1.249.477,20 динара са ПДВ-ом. 

- За партију број 2- понуђачу „ORTOPEDIJA MC“ ДОО Београд,  ул. Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718, чија је понуђена цена 162.000,00 динара без ПДВ-а, односно 178.200,00 динара са ПДВ-ом. 

у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- медицинскe опреме(са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 33100000  [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 10/2016.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка медицинске опреме(са допремањем, истоваром и монтажом), у складу са чланом 53. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број десет  за 2016. годину (бр. ЈН 10/2016). Процењена вредност јавне набавке је:      
- за партију број 1 -- 1.050.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију број 2 – 250.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су :
-          за партију брј 1: три понуде
     -    за партију брј 2: једна понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-369/2016-4 од 26.11.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности, по партијама.
- Предмет јавне набавке- набавка медицинске опреме (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 33100000
 - Редни број јавне набавке за 2016. годину: десет (ЈН 10/2016).
- Процењена вредност јавне набавке:
- за партију број 1- 1.050.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију број 2 – 250.000,00 динара без ПДВ-а.

- Уговорена вредност јавне набавке:
- за партију број 1- 1.047.481,00 динара без ПДВ-а, односно 1.249.477,20 динара са ПДВ-ом.
- за партију број 2- 162.000,00 динара без ПДВ-а, односно 178.200,00 динара са ПДВ-ом.
    -Набавка планирана у периоду XI- XII месец 2016. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:
-         за партију број 1- три

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
NORTH SYSEM доо Петроварадин, Рељковићева 52 а,  ПИБ 103038730
2.
„СУПЕРЛАБ“ доо Нови Београд, Милутина Миланковића 25, ПИБ 101822498
3.
MEDICOМ“ доо Шабац, Поцерска 3, ПИБ 100126308

-         за партију број 2- један

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
ORTOPEDIJA MC Београд, Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

-         за партију број 1
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-389/2016 од 26.11.2016. у 11.10 ч
„СУПЕРЛАБ“ доо Нови Београд
1.392.302,00
Понуђена цена је већа од процењене вредности
551-10-387/2016 од 26.11.2016. у 11.10 ч
„MEDICOМ“ доо Шабац
500.00,00
Понуда садржи битне недостатке и није је могуће упоредити са другим понудама. Понуда је дата само за један артикал из партије број 1; Образац понуде није потписан и печатиран на свакој страни, модел уговора није уопште попуњен, нити потписан, нити печатиран, нису достављене менице

-         за партију број 2- нема.

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели :

-         За партију број 1- понуђачуNORTH SYSEM доо Петроварадин, Рељковићева 52 а,  ПИБ 103038730, чија је понуђена цена 1.047.481,00 динара без ПДВ-а, односно 1.249.477,20 динара са ПДВ-ом.    
-         За партију број 2- понуђачу  ORTOPEDIJA MC“ ДОО Београд,  ул. Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718, чија је понуђена цена 162.000,00 динара без ПДВ-а, односно 178.200,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора
-         За партију број 1- понуђачуNORTH SYSEM доо Петроварадин, Рељковићева 52 а,  ПИБ 103038730, чија је понуђена цена 1.047.481,00 динара без ПДВ-а, односно 1.249.477,20 динара са ПДВ-ом.    
-         За партију број 2- понуђачу  ORTOPEDIJA MC“ ДОО Београд,  ул. Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718, чија је понуђена цена 162.000,00 динара без ПДВ-а, односно 178.200,00 динара са ПДВ-ом. 

у поступку ЈН  мале вредности по партијама- набавка медицинске опреме(са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 33100000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 10/2016.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар