субота, 26. новембар 2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 11/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-371/2016-5
Датум: 26.11.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

- За партију број 1- понуђачу  ENERGO-TIPPO“ доо Београд, Булевар Револуције 43/1, Бегаљица, ПИБ 101387527, чија је понуђена цена 965.857,50 динара без ПДВ-а, односно 1.159.029,00 динара са ПДВ-ом. 
- За партију број 2- понуђачу „АГС“ доо Нови Београд , Сурчински пут 16 в, ПИБ 106614187, чија је понуђена цена 148.800,00 динара без ПДВ-а, односно 178.560,00 динара са ПДВ-ом. 

у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- набавка опреме за домаћинство(са допремањем и истоваром), шифра 39713000  [из општег речника набавке)за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 11/2016.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности по партијама- набавка опреме за домаћинство(са допремањем и истоваром), у складу са чланом 53. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број једанаест  за 2016. годину (бр. ЈН 11/2016). Процењена вредност јавне набавке је:           
 -за партију број 1- 1.230.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију број 2 – 220.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су :
-          за партију брј 1: једна понуда
     -    за партију брј 2: три понуде.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-371/2016-4 од 26.11.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке- набавка опреме за домаћинство(са допремањем и истоваром), шифра 39713000  [из општег речника набавке)
 - Редни број јавне набавке за 2016. годину: једанаест (ЈН 11/2016).
- Процењена вредност јавне набавке:
- за партију број 1-- 1.230.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију број 2 –  220.000,00 динара без ПДВ-а.

- Уговорена вредност јавне набавке:
 - за партију број 1- 965.857,50 динара без ПДВ-а, односно 1.159.029,00 динара са ПДВ-ом.
      - за партију број 2- 148.800,00 динара без ПДВ-а, односно 178.560,00 динара са ПДВ-ом. 

    -Набавка планирана у периоду XI- XII месец 2016. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:
- за партију број 1- једна

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„ENERGO-TIPPO“ доо Београд, Булевар Револуције 43/1, Бегаљица, ПИБ 101387527

- за партију број 2- три

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
ОМНИПРОМЕТ ДОО Београд, Савски трг 7, ПИБ 101723611
2.
ЖАК“ ДОО Београд, Панчевачки пут  34, ПИБ 100255775
3.
„АГС“ доо Нови Београд , Сурчински пут 16 в, ПИБ 106614187

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

- за партију број 1- нема.
- за партију број 2

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-383/2016 од 25.11.2016. у 11,51 ч
ОМНИПРОМЕТ ДОО Београд
220.000,00
Понуда није најповољнија; Образац понуде, као ни модел уговора није потписан и печатиран на свакој страни, само на последњој- што нису разлози за одбијање
551-10-388/2016 од 26.11.2016. у 11.10 ч
ЖАК“ ДОО Београд
199.200,00
понуда није најповољнија

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели :

- За партију број 1- понуђачу   ENERGO-TIPPO“ доо Београд, Булевар Револуције 43/1, Бегаљица, ПИБ 101387527, чија је понуђена цена 965.857,50 динара без ПДВ-а, односно 1.159.029,00 динара са ПДВ-ом. 
- За партију број 2- понуђачу „АГС“ доо Нови Београд , Сурчински пут 16 в, ПИБ 106614187, чија је понуђена цена 148.800,00 динара без ПДВ-а, односно 178.560,00 динара са ПДВ-ом. 


Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора :
- За партију број 1- понуђачу   ENERGO-TIPPO“ доо Београд, Булевар Револуције 43/1, Бегаљица, ПИБ 101387527, чија је понуђена цена 965.857,50 динара без ПДВ-а, односно 1.159.029,00 динара са ПДВ-ом. 
  - За партију број 2- понуђачу „АГС“ доо Нови Београд , Сурчински пут 16 в, ПИБ 106614187, чија је понуђена цена 148.800,00 динара без ПДВ-а, односно 178.560,00 динара са ПДВ-ом. 

у поступку ЈН  мале вредности по партијама- набавка опреме за домаћинство(са допремањем и истоваром), шифра 39713000  [из општег речника набавке) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 11/2016.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар