среда, 21. фебруар 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-53/2018-6
Датум: 21.02.2018. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу СТР „СУПЕРМАРКЕТ“ Љубовија, Војводе Мишића 14, ПИБ 101301508 чија је понуђена цена 322.691,50 динара без ПДВ-а, односно 387.229,80 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 1/2018.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 08.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), редни број јавне набавке број један  за 2018. годину (бр. ЈН 1/2018). Процењена вредност јавне набавке је  525.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-53/2018-5 од 21.02.2018. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем - Редни број јавне набавке за 2018. годину: један (ЈН 1/2018).
- Процењена вредност јавне набавке: 525.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 322.691,50 динара без ПДВ-а, односно 387.229,80 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  II-XII месец 2018. год.


2.     Укупан број поднетих понуда: један.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

- СТР „СУПЕРМАРКЕТ“ Љубовија, Војводе Мишића 14, ПИБ 101301508

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Нема.

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу СТР „СУПЕРМАРКЕТ“ Љубовија, Војводе Мишића 14, ПИБ 101301508 чија је понуђена цена 318.311,50 динара без ПДВ-а, односно 381.973,80 динара са ПДВ-ом.  Рачунском провером утврђене су грешке у појединим износима у понуди овог понуђача. У складу са конкурсном документацијом добијена  је сагласност понуђача за исправку истих, те је исправна укупна понуђена цена 322.691,50 динара без ПДВ-а, односно 387.229,80 динара са ПДВ.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу СТР „СУПЕРМАРКЕТ“ Љубовија, Војводе Мишића 14, ПИБ 101301508 чија је понуђена цена 322.691,50 динара без ПДВ-а, односно 387.229,80 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 1/2018.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар