среда, 21. фебруар 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 2/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-54/2018-5
Датум: 21.02.2018. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу понуђачу Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949, чија је понуђена цена 3.600.000,00 динара без ПДВ-а (понуђач није обвезник ПДВ-а), а чија је понуда заведена под бројем 551-10-64/2018 дана 21.02.2018. године у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 2/2018.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 08.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000 [из општег речника набавке), редни број два набавке за 2018. годину (бр. ЈН 2/2018). Процењена вредност јавне набавке је  4.500.000,00  динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-54/2018-4 од 21.02.2018. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка услуге припреме и достављања хране - Редни број јавне набавке за 2018. годину: два (ЈН 2/2018).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.500.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 3.600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом (понуђач није обвезник ПДВ-а)
 -Набавка планирана у периоду  II-XII месец 2018. год.


2.     Укупан број поднетих понуда: две.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

-         ТЕЛАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Вишњићева бр. 6, ПИБ 104564639
-         Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949


Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
„ТЕЛАН“ доо Београд, Вишњићева 6, ПИБ 104564639, понуђена
цена је већа од процењене вредности набавке, као и од
понуђене цене другог понуђача.


4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949, чија је понуђена цена 3.600.000,00 динара без ПДВ-а (понуђач није обвезник ПДВ-а).

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949, чија је понуђена цена 3.600.000,00 динара без ПДВ-а (понуђач није обвезник ПДВ-а) у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 2/2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар