среда, 27. фебруар 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 1/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-62/2019-6
Датум: 27.02.2019. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу понуђачу „ТЕЛАН“ доо Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 104564639 чија је понуђена цена 3.648.337,00  динара без ПДВ-а, односно 4.378.000,00 са ПДВ-ом, а чија је понуда заведена под бројем 551-10-77/2019 дана 25.02.2019. године у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 1/2019.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 13.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000 [из општег речника набавке), редни број један набавке за 2019. годину (бр. ЈН 1/2019). Процењена вредност јавне набавке је  4.018.000,00  динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-62/2019-5 од 25.02.2019. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка услуге припреме и достављања хране - Редни број јавне набавке за 2019. годину: ЈЕДАН (ЈН 1/2019).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.018.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 3.648.337,00 динара без ПДВ-а, односно 4.378.000,00 динара са ПДВ-ом
 -Набавка планирана у периоду  II-XII месец 2019. год.


2.     Укупан број поднетих понуда: две.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

-         Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949

-         ТЕЛАН“ ДОО Љубовија,  ул. Зворнички пут  бб, ПИБ 104564639


Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949, -понуђена цена већа од понуђене цене другог понуђача.


4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ТЕЛАН“ доо Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 104564639 чија је понуђена цена 3.648.337,00  динара без ПДВ-а, односно 4.378.000,00 динара са ПДВ-ом.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „ТЕЛАН“ доо Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 104564639 чија је понуђена цена 3.648.337,00  динара без ПДВ-а, односно 4.378.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 1/2019.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар