среда, 3. јун 2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 2/2020


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-164/2020-5
Датум: 03.06.2020. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора


Понуђачу „ПРОКОН-Б“ пр Мићић Слободан, ул. Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда заведена под бројем 551-10-186/2020 дана 01.06.2020. год., у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета- минимум 70% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2020.


О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета – најмање 70% буква (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број два  за 2020. годину (бр. ЈН 2/2020). Процењена вредност јавне набавке је 900.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је шест понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-164/2020-4 од 01.06.2020. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета – минимум 70% буква (са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2020. годину: два (ЈН 2/2020).
- Процењена вредност јавне набавке: 900.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  IV-V месец 2020. год.


2.     Укупан број поднетих понуда:  шест.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„СИМ-ПРОМЕТ“ ДОО БАЈИНА БАШТА, ул. Вука Караџића 41, ПИБ 101002208
2.
„БОЈАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Др Ивана Рибара 115 а, ПИБ 101684693
3.
GOOD WILL-WGдоо Београд, ул.Жоржа Клемансоа 19, ПИБ 100120497
4.
„SIT SYSTEMS“ ДОО БЕОГРАД, ул. Милана Ракића 1, ПИБ 106451105
5.
„БАЊЕВАЦ“ доо Крупањ, ул.Владе Зечевића 175, ПИБ 101395300
6.
„ПРОКОН-Б“ пр Слободан Мићић, ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-179/2020 од 27.05.2020. у 11.50 ч
„СИМ-ПРОМЕТ“ ДОО БАЈИНА БАШТА
795.500,00
Није достављена меница, рок важења понуде је краћи од траженог
551-10-181/2020 од  28.05.2020. У 11.50 ч
„БОЈАН“ ДОО БЕОГРАД
1.118.000,00
Није достављена меница, понуђена цена је већа од процењене вредности
551-10-182/2020 од 28.05.2020. у 12.05 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
899.990,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа
551-10-184/2020 од 29.05.2020. у 15.00 ч
„SIT SYSTEMS“ ДОО БЕОГРАД
898.270,00
Рок важења понуде је краћи од траженог, понуђена цена није најнижа
551-10-185/2020 od 01.06.2020.у 11.30 ч
„БАЊЕВАЦ“ДОО КРУПАЊ
862.580,00
Понуђена цена није најнижа4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ПРОКОН-Б“ пр Мићић Слободан, ул. Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом. 

            Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „ПРОКОН-Б“ пр Мићић Слободан, ул. Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета - најмање 70% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2020.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                     в.д.директора
                                                                                              Верица Милутиновић

4 коментара:

 1. Dobar dan.Za ovu zenu je dovoljno reci par reci. Prava pomoc,sigurni efekat ,definitivno smisao njenom zivotu je da pomognem drugima,i dan danas u kontaktu,prijatelj,savet i pomoc u svakom trenutku. Evo skoro godinu dana od kako sam joj se javila i kako mi je pomogla (vratila decka kojim sam sada u braku) kako je rekla tako je i bilo .Nije trenutna pomoc evo i dalje traje isto kao sto je prvog dana. Nista vise od toga necu reci. U ostalom se sami uverite. Viber
  +381 60 30 01 161

  ОдговориИзбриши
 2. Dobar dan.Za ovu zenu je dovoljno reci par reci. Prava pomoc,sigurni efekat ,definitivno smisao njenom zivotu je da pomognem drugima,i dan danas u kontaktu,prijatelj,savet i pomoc u svakom trenutku. Evo skoro godinu dana od kako sam joj se javila i kako mi je pomogla (vratila decka kojim sam sada u braku) kako je rekla tako je i bilo .Nije trenutna pomoc evo i dalje traje isto kao sto je prvog dana. Nista vise od toga necu reci. U ostalom se sami uverite. Viber
  +381 60 30 01 161

  ОдговориИзбриши
 3. Dobar dan.Za ovu zenu je dovoljno reci par reci. Prava pomoc,sigurni efekat ,definitivno smisao njenom zivotu je da pomognem drugima,i dan danas u kontaktu,prijatelj,savet i pomoc u svakom trenutku. Evo skoro godinu dana od kako sam joj se javila i kako mi je pomogla (vratila decka kojim sam sada u braku) kako je rekla tako je i bilo .Nije trenutna pomoc evo i dalje traje isto kao sto je prvog dana. Nista vise od toga necu reci. U ostalom se sami uverite. Viber
  +381 60 30 01 161

  ОдговориИзбриши
 4. Zahvalna sam gospodji almini jer mi pomogla da ponovo zivim i da sam srecna sa svojom porodicom i decom evo broja viber wcp +381611567923

  ОдговориИзбриши