петак, 2. мај 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 3 ЗА ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-118/2014-6
Датум: 02.05.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

                                   

            На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 3/2014 доносиИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХИДРАУЛИЧНОГ ЛИФТА
       


            На страни 7. (у одељку IIIВрста, техничке карактеристике...., у оквиру техничких података  мењају  се постојећи подаци и гласе:
            -  брзина: 0,6 m/s ;
            -  врата возног окна: телескопска десна, димензија 900 х 2000 мм;
            -  кабина: димензије 1100 х 2100 мм;
            У преосталом делу техничке карактеристике остају у     непромењеном облику.

            На страни 15. ( у одељку  IV –Услови за учешће у поступку јавних набавки), део 1.1.1.  у тачки 4. (у погледу кадровског капацитета) додају се следеће лиценце:
            - за грађевинско занатске радове (поред лиценци 410 или 411) понуђач може да има ангажовано лице са лиценцом  400 или  800;
            - за електроинсталатерске радове: лиценце 450 или 850.

            У преосталом делу конкурсна документација остаје у     непромењеном облику.

            У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама став 5.  рок за подношење понуда се продужава до 14.05.2014. године  до 12.00 часова.
            Отварање понуда ће се обавити истог дана у 12.30 часова.

                       


                                                                                   Комисија за јавну набавку
Нема коментара:

Постави коментар