петак, 2. децембар 2016.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-369/2016-9
Датум: 02.12.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 10/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добарамедицинске опреме (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:

Партија број 1 :          

Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
ЕКГ-апарат-шестоканални,екран тфт колор,штампач шестоканални,термални, напајање струјно-батеријско
Ком.
1
2.
Апарат за електро-терапију-LC дисплеј, слободно задавање параметара терапије
Ком.
1
3.
Апарат за магнетну терапију- фреквенција маг.поља од 1 до 100 Hz; нумерички дисплеј, интензитет подесив, тајмер
Ком.
1
4.
Суви стерилизатор са два одговарајућа добоша- запремина 30 л., контрола температуре и времена,сигурносни систем против прегревања,
Ком.
1
5.
Аутоклав- капацитет 18 л. , аутоматска контрола притиска и температуре

Ком.
1
6.
Електрични концентратор кисеоника- систем аутодетекције квара, систем аларма за чистоћу кисеоника, истрошеност батерије

Ком.
1
7.
Аспиратор- боца 1 л.
Ком.
1
8.
Стетоскоп- класични
Ком
1
9.
Неуролошки чекић
Ком.
1
10.
Дигитални термометар
Ком.
1
11.
Метална шпатула
Ком.
10
12.
ОРЛ комплет
Ком.
1
13.
Сталак за инфузију
Ком.
1
14.
Пинцета анатомска
Ком.
3
15.
Маказе за завој
Ком.
2
16.
Бубрежњак
Ком.
2
17.
Посуде за шпатуле-чисто-прљаво
Ком.
2
18.
Тацна за инструменте
Ком.
1

Партија број 2:

Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Тоалетна колица за купање непокретних корисника-седећа-са посудом за тоалету
Ком.
1
2.
Хидраулична дизалица са корпом за подизање непокретних корисника- минимална носивост 100 кг
Ком.
1
3.
Инвалидска колица- са страницама на вађење, папучама које се скидају, додатним тапацирунгом ради веће удобности, са кочницама на точковима, носивост мин.100 кг
Ком.
5


6. Назив и ознака из општег речника набавке: медицинска опрема-            шифра 33100000.

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 1:  1.047.481,00 динара без ПДВ-а.
·         За партију 2:  162.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број 1: 3
·         За партију број 2: 1.


10. Понуђена цена:

·         За партију број 1:
-          највиша: 1.392.302,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 500.000,00 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 162.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 162.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 1:
-          највиша: 1.392.302,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 1.047.481,00 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 162.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 162.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 02.12.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

·         за  партију број 1: „NORTH SYSEM доо Петроварадин, Рељковићева 52 а,  ПИБ 103038730

·         за  партију број 2: ORTOPEDIJA  MC“ ДОО Београд,  ул.
           Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718.


16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.

ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар