петак, 2. децембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 11/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-371/2016-9
Датум: 02.12.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 11/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добараопреме за домаћинство, шифра 39713000 (из општег речника набавки) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:

1) ПАРТИЈА БРОЈ 1- ПРОФЕСИОНАЛНЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША


Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере

(3)
Количина


(4)
1.
Професионална слободно стојећа машина за прање веша са високом центрифугом-велики пречник отвора за убацивање веша, сигурносно стоп дугме, капацитет мин.11 кг, димензије машине морају омогућити уношење кроз врата ширине 75 цм
Ком.
1
2.
Професионална машина за сушење веша- капацитет од 7 до 15 кг, бубањ од нерђајућег челика, сигурносни склоп прекида рада, програм који мање гужва веш
Ком.
1
3.
Професионални ваљак за пеглање веша-дужина радне површине 1,5м; сигурносни прекидач за заштиту руку. Ножна педала за пуштање у рад, електронска контрола температуре и брзине
Ком.
1
4.
Професионална пегла за веш-парни котао- капацитет 3л, контрола притиска и протока паре, сигурносни термостат
Ком.
2


 2) ПАРТИЈА БРОЈ 2 - ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂАР. б

(1)

Назив артикла


(2)
Јединица мере


(3)
Количина(4)
1.
Професионална машина за прање тањира и чаша- кућиште од инокса, циклус прања макс. 10 минута, димензије машине морају омогућити уношење кроз врата ширине 75 цм
Ком.
16. Назив и ознака из општег речника набавке: опрема за домаћинство-    шифра 39713000.

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 1:  965.857,50 динара без ПДВ-а.
·         За партију 2:  148.800,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број 1: 1
·         За партију број 2: 3

10. Понуђена цена:

·         За партију број 1:
-          највиша: 965.857,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 965.857,50 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 220.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 148.800,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 1:
-          највиша: 965.857,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 965.857,50 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 220.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 148.800,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 02.12.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

·         за  партију број 1: ENERGO-TIPPO“ доо Београд, Булевар Револуције 43/1, Бегаљица, ПИБ 101387527.

·         за  партију број 2: „АГС угоститељска опрема“ доо Нови Београд , Сурчински пут 16 в, ПИБ 106614187.


16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица МилутиновићНема коментара:

Постави коментар