уторак, 19. јануар 2016.

РАЗЈАШЊЕЊЕ БР. 1 ЗА ЈН 2/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-21/2016-3
Датум: 19.01.2016. године
Љ У Б О В И Ј А


                       
ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 2/2016   
                  

            Дана 19.01.2016. године, у складу са чл. 63 ЗЈН-а, примљен је захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације са следећим садржајем:

1.      У конкурсној документацији сте навели да понуда мора да садржи бланко сопствену меницу за повраћај аванса уколико понуђач захтева аванс као и бланко меницу за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а. С обзиром да меницу за повраћај аванса као и меницу за добро извршење посла доставља искључиво изабрани понуђач да ли ће наручилац поступити у складу са законом? С тим у вези наручилац може једино захтевати меницу за озбиљност понуде.

На исти дајемо следећи одговор:

1.      Наручилац је поступио у складу са чл. 61.  став 2. и 3. Закона о јавним набавкама. Како је наведено у конкурсној документацији: Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  Уколико понуђач  не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива“. И обе менице треба да буду на износ са ПДВ-ом.


                                                                                                           Комисија за јавне набавке

Нема коментара:

Постави коментар