уторак, 26. јануар 2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-20/2016-5
Датум: 26.01.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуда заведена под бројем 551-10-46/2016 дана 26.01.2016. године , чија је понуђена цена 820.000,00 динара без ПДВ-а, односно 984.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета-100% буква (са допремањеми истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 1/2016.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.01.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број један  за 2016. годину (бр. ЈН 1/2016). Процењена вредност јавне набавке је 1.166.667,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су три понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-20/2016-4 од 26.01.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2016. годину: један (ЈН 1/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.166.667,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 820.000,00 динара без ПДВ-а, односно 984.000,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  I-II месец 2016. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:  три.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
''Соле комерц'' доо Београд, Бара Венеција 59, ПИБ  100220854
2.
„ЕНЕРГОС“доо , Орид, ПИБ 108475185
3.
ДОКА МИП“ доо, Љубовија, Војводе Мишића бб 15, ПИБ 104967012

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-41/2016 од 25.01.2016. у 10.29 ч
СОЛЕ КОМЕРЦ“д.о.о.  БЕОГРАД
902.500,00
понуда није најповољнија
551-10-43/2016 од 25.01.2016. у 12.10 ч
„ЕНЕРГОС“д.о.о. , Орид
925.000,00
није достављена меница ни картон депонованих потписа, а достављено менично овлашћење; странице понуде измешане

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуђена цена 820.000,00 динара без ПДВ-а, односно 984.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуђена цена 820.000,00 динара без ПДВ-а, односно 984.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 1/2016.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар