уторак, 1. октобар 2019.

Одлука о додели уговора ЈН 4/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-5
Датум: 30.09.2019. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

- За партију број 1- понуђачу  СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб,
Љубовија, ПИБ 105036368, чија је понуђена цена 322.500,00 динара без ПДВ-а, односно 322.500,00 динара са ПДВ-ом.

- За партију број 2 - МЕГА доо Нови Кнежевац, Ненада Валчева 39,
ПИБ 101461722, чија је понуђена цена 224.000,00 динара без ПДВ-а, односно 224.000,00 динара са ПДВ-ом. 


- За партију број 3- понуђачу  СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368, чија је понуђена цена 167.000,00 динара без ПДВ-а, односно 322.500,00 динара са ПДВ-ом. 


- За партију број 4- обуставља се поступак јавне набавке.  


у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- административне опреме(са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112   [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2019.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 16.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка административне опреме(са допремањем, истоваром и монтажом), у складу са чланом 53. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број четири  за 2019. годину (бр. ЈН 4/2019). Процењена вредност јавне набавке је:      
·         За партију број 1- 333.333,33 динара без ПДВ-а
·         За партију број 2- 191.666,67 динара без ПДВ-а
·         За партију број 3- 179.166,67 динара без ПДВ-а
·         За партију број 4-   25.000,00 динара без ПДВ-а

            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су :
o       за партију брј 1: једна понуда
o       за партију брј 2: једна понуда
o       за партију брј 3: једна понуда
o       за партију брј 4: није приспела ни једна понуда.


Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-272/2019-4 од 30.09.2019. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности, по партијама.
- Предмет јавне набавке- набавка административне опреме (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112  
 - Редни број јавне набавке за 2019. годину: четири (ЈН 4/2019).-
 - Процењена вредност јавне набавке:

·         За партију број 1- 333.333,33 динара без ПДВ-а
·         За партију број 2- 191.666,67 динара без ПДВ-а
·         За партију број 3- 179.166,67 динара без ПДВ-а
·         За партију број 4-   25.000,00 динара без ПДВ-а

- Уговорена вредност јавне набавке:
- за партију број 1- 322.500,00 динара без ПДВ-а, односно 322.500,00 динара са ПДВ-ом. 
- за партију број 2- 224.000,00 динара без ПДВ-а, односно 224.000,00 динара са ПДВ-ом. 
- за партију број 3- 167.000,00 динара без ПДВ-а, односно 167.000,00 динара са ПДВ-ом. 
- за партију број 4- није било понуда, па је потребно обуставити поступак.

    -Набавка планирана у периоду IX- X месец 2019. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:
-         за партију број 1- једна.

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија,
ПИБ 105036368

-         за партију број 2- једна

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
МЕГА доо Нови Кнежевац, Ненада Валчева 39,
ПИБ 101461722

-         за партију број 3- једна

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија,
ПИБ 105036368

-         за партију број 4- није било понуда.


Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

-         за партију број 1 – нема,
-         за партију број 2 - нема,
-         за партију број 3 – нема,
-         за партију број 4 – нема.

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели :

За партију број 1- понуђачу СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368, чија је понуђена цена 322.500,00 динара без ПДВ-а, односно 322.500,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију број 2- понуђачу  МЕГА доо Нови Кнежевац, Ненада Валчева 39, ПИБ 101461722, чија је понуђена цена 224.000,00 динара без ПДВ-а, односно 224.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 Понуђена цена је већа од процењене вредности, али сходно члану 107.  Закона о ЈН наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. Увидом у понуду на интернету комисија је утврдила да цена није већа од упоредиве тржишне цене, а како понуђач није обвезник ПДВ-а, наручилац има довољно финансијских средстава за реализацију набавке.

За партију број 3- понуђачу  СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368, чија је понуђена цена 167.000,00 динара без ПДВ-а, односно 167.000,00 динара са ПДВ-ом. 

За партију број 4 – није било поуда, па је потребно обуставити поступак. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора
-         За партију број 1- понуђачу СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368, чија је понуђена цена 322.500,00 динара без ПДВ-а, односно 322.500,00 динара са ПДВ-ом.     
-         За партију број 2- понуђачу  МЕГА доо Нови Кнежевац, Ненада Валчева 39, ПИБ 101461722, чија је понуђена цена 224.000,00 динара без ПДВ-а, односно 224.000,00 динара са ПДВ-ом. 
-         За партију број 3- понуђачу  СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368, чија је понуђена цена 167.000,00 динара без ПДВ-а, односно 167.000,00 динара са ПДВ-ом. 


-         За партију број 4- поступак јавне набавке се обуставља. 


у поступку ЈН  мале вредности по партијама- набавка административне опреме(са допремањем, истоваром и монтажом), шифра 39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112  [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2019.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар