уторак, 1. октобар 2019.

Одлука о обустави поступка за партију бр. 4 ЈН 4/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-6
Датум: 30.09.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
 ЈН 4/2019 за партију број 4


набавка административна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом) за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''- партија број 4- висећи дворишни сунцобран

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 16.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка административна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра  39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112   [из општег речника набавке), редни број четири набавке за 2019. годину (бр. ЈН 4/2019).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца за партију 4 није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-272/2019-4 од 30.09.2019. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке: набавка административна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра  39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112   [из општег речника набавке
- Редни број јавне набавке за 2019. годину: четири  (ЈН 4/2019).
- Процењена вредност јавне набавке: 25.000,00  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке .
   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 4/2019 за партију 4. Обзиром да су све остале партије реализоване, процењена вредност обустављене партије (25.000,00 без ПДВ-а) не захтева поновно покретање поступка јавне наваке, те се поступак неће понављати.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар