среда, 9. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2019 (партија бр.2.)


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-12
Датум: 09.10.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2019


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добараадминистративна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:


Партија број 2 :


Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Метална гарнитура - пластифицирана (округли сто са металном плочом и 6 столица). Пречник стола приближно 100 цм, висина приближно 70 цм. Висина столице са наслоном приближно 100 цм, седиште округло, пречника приближно 40 цм, са подметачима за седење од иверице пресвучене сунђером дебљине 5 цм и квалитетним платном, које може да се скине и опере. Боја по избору наручиоца.
Ком.
2
2.
Метална гарнитура - пластифицирана (округли сто са металном плочом и 4 столица). Пречник стола приближно 60 цм, висина приближно 70 цм. Висина столице са наслоном приближно 100цм, седиште округло, пречника приближно 40 цм, са подметачима за седење од иверице пресвучене сунђером дебљине 5 цм и квалитетним платном, које може да се скине и опере. Боја по избору наручиоца.
Ком.
46. Назив и ознака из општег речника набавке: административна опрема-            шифра 39112100, 39142000.

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 2:  224.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број : 1

10. Понуђена цена:

·         За партију број 2:
-          највиша: 224.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 224.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 2:
-          највиша: НЕМА
-          најнижа: НЕМА
Понуђена цена је већа од процењене вредности, али сходно члану 107.  Закона о ЈН наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. Увидом у понуду на интернету комисија је утврдила да цена није већа од упоредиве тржишне цене, а како понуђач није обвезник ПДВ-а, наручилац има довољно финансијских средстава за реализацију набавке.


12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2019. године.

14. Датум закључења уговора: 07.10.2019. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

за  партију број 2: МЕГА доо Нови Кнежевац, Ненада Валчева 39,
                                ПИБ 10146172216. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.

ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар