петак, 4. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2019 (партије 1. и 3.)


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-11
Датум: 04.10.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2019


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добараадминистративна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:


Партија број 1 :

     

Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Душек, димензија 90х190 цм, минималне дебљине 14 цм, језгро душека од ПУ пене, најмање густине 25 кг/м3, са водоотпорном , парапропусном, перивом пресвалаком са рајсфешлусом која има могућност скидања и прања. Могућност коришћења душека са обе стране. Оптерећење душека минимално 110 кг,
Ком.
25Партија број 3:


Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Трпезаријска столица Материјал: хром, метал, шперплоча
Боја ногара- хром, боја седишта- по договору
Приближне димензије:
Ширина: 43 цм,
Висина: 89 цм, Дубина: 46 цм
Висина седишта 45 цм
Дубина седишта 46 цм
Тестирано до 110 кг.
Ком.
20
2.
Канцеларијска столица Наслон и седиште од еко коже, хромирани фиксни руконаслони, тилт механизам, подешавање висине гасним цилиндром, хромирана база, носивост: 110 кг, висина:101-110цм

Ком.
16. Назив и ознака из општег речника набавке: административна опрема-            шифра 39112100, 39130000, 39141000, 39143112   .

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 1:  322.500,00 динара без ПДВ-а.
·         За партију 3:  167.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број 1: 1
·         За партију број 3: 1.


10. Понуђена цена:

·         За партију број 1:
-          највиша: 322.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 322.500,00 динара без ПДВ

·         За партију број 3:
-          највиша: 167.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 167.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 1:
-          највиша: 322.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 322.500,00 динара без ПДВ

·         За партију број 3:
-          највиша: 167.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 167.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2019. године.

14. Датум закључења уговора: 03.10.2019. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

·         за  партију број 1: СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368,

·         за  партију број 3: СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368,.


16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.

ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар