петак, 24. април 2015.

РАЗЈАШЊЕЊЕ БР.3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 5/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-124/2015-5
Датум: 24.04.2015. године
Љ У Б О В И Ј А


                       
ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 5/2015   
                  

            Дана 23.04.2015. године, у складу са чл.63 ЗЈН-а, примљен је захтев за разјашњење конкурсне документације са следећим питањима:

 1. Молимо Вас да нам одговорите да ли, везано за поглавље III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опси добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара; Образац понуде, редни број 5, прихватате да цео систем и уређај буде WИРЕЛЕСС (бежични)? 

На исте дајемо следећи одговор:

Понуђени предмет јавне набавке – болничка (СОС) сигнализација мора у потпуности одговарати опису и техничким спецификацијама датим у делу Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара.

                                                                                                     Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар