среда, 15. април 2015.

ЈАВНА НАБАВКА 4/2015


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр. 4/2015

КОТАО НА ПЕЛЕТ

(са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима)


551-10-121/2015-2
април    2015. године


                                                             П О З И В

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 4/2015)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 4/2015) је: набавка добара – котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима), шифра 42515000 [из општег речника набавке]
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће упућени на адресе више потенцијална понуђача,  и истовремено објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи којима је Наручилац упутио позив за достављање понуде, као и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.

8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 4/2015). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 28.04.2015. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа.Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 28.04.2015. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 04.05.2015. год.

12.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 4/2015) или на е-mail адресе: cesorljubovija@yahoo.com и ustanovaljubovija@yahoo.com . Особа за контакт је Зорица Ђоковић.На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈН 4/2015) број 551-10-121/2015 од 14.04.2015. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности (ЈН 4/2015) број 551-10-121/2015-1 од  14.04.2015. год.  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности -
котао на пелет
(са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима)ЈН бр. 4/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Општи подаци о јавној набавци
5
II
Подаци о предмету јавне набавке
6
III
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
7


IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке  
9
Упутство за доказивање испуњености  услова
11
Образац  Изјаве о испуњавању услова
12
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
14
VI
Образац понуде
24
VII
Образац структуре цена
29
VIII-а
Модел уговора за самосталну понуду или понуду  са подизвођачем
31
VIII-б
Модел уговора за заједничку понуду
37
IX
Образац трошкова припреме понуде
43
X
Образац изјаве о независној понуди
44
                                                                        У К У П Н О                          :             44

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија
Адреса: Милана Тешића 28, 15320 Љубовија
Интернет страница:  czsrljubovija.blogspot.com


2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4/2015 су добра– котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима)


4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт Зорица Ђоковић.
Е - mail адреса : ustanovaljubovija@yahoo.com
                                     и cesorljubovija@yahoo.com


II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 4/2015 су добра- котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима) шифра 42515000 [из општег речника набавке]
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА.
Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
1
(2)
(3)
(4)


1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1

    


ИСПОРУКА:
            Рок испоруке добара, односно извршења потребних радова и пуштања у рад предмета јавне набавке,  не може бити дужи од 30 радних дана од дана уплате аванса.
            Рок се изузетно може продужити до највише 15 дана на писан и образложен захтев понуђача, уз сагласност наручиоца, уколико исти процени да је захтев оправдан и проузрокован околностима на које понуђач није могао утицати.

               
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА1.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.          Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)     Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)     Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)     Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4)     Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5)     Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом
6)     Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.1.1. Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатане услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане  чл. 76 Закона и то:
- да поседује довољан  кадровски капацитет  - да у радном односу или на основу посебног правног посла (уговора о делу, привременим или повременим пословима, о пословној сарадњи) има ангажована стручна лица са одговарајућом лиценцом и потврдом Инжењерске коморе Србије( која не може бити старија од годину дана у моменту отварања понуда) из које се види статус члана коморе , и то:
            - 430- одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,  
                       процесне и гасне технике


1.2.          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.          Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2.     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


            Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.

            Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

            Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
            Испуњеност додатних услова: достављањем тражених узорака.
            Наручилац може пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, да захтева од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

            Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

            Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


            У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
                                               

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке добра– котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима), број 4/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)     Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)     Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)     Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4)     Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5)     Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;


Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом


ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
                                               

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________ у поступку јавне набавке добра – котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима), број 4/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)     Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)     Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)     Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4)     Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).


Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

            Понуђач подноси понуду на српском језику.


2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

            Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
            У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
            Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са назнаком: ,, „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 4/2015)”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.04.2015. године до 12.00 часова
            Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
            Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена на адресу понуђача.
 
Понуда мора да садржи:

·         Образац понуде, попуњен,оверен и потписан на свакој страни од стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем - овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем).

  • Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности потписан и оверен од стране одговорног лица  (уколико понуђачи подносе заједничку понуду- сваки од њих оверава и потписује посебно)

·         Модел уговора-попуњен, оверен и потписан на свакој страни од  стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем- овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем). Уколико понуђач не достави потписан, оверен и правилно попуњен модел уговора или изврши прецртавање или измене делова модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива ( као понуда са битним недостацима).

  • Бланко меницу у висини 70% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом) – као средство обезбеђења враћања аванса, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

·         Две менице-
- бланко меницу  за добро извршење посла са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора са Понуђачем .
   -бланко меницу  и за отклањање недостатака  у гарантном року са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 30( тридесет) дана након истека гарантног рока за испоручена добра.
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте морају бити достављена попуњена и оверена менична овлашћења – писма.

·         Образац структуре цена, попуњен за сваки тражени  артикал, потписан и оверен. Уколико не буде наведена цена за сваки тражени артикал, понуда ће бити одбијена као понуда са битним недостацима.

·         Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен.

·         Лиценце за одговорне извођаче радова са потврдом Инжењерске коморе Србије (не старијом од годину дана од момента отварања понуда)


3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

            Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

            У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
            Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
            Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добра, ЈН бр. 4/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку добра–ЈН бр. 4/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку добра- ЈН бр. 42015- НЕ ОТВАРАТИ”  или
Измена и допуна понуде за јавну набавку добра- ЈН бр. 4/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.

            На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
            По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

            Понуђач може да поднесе само једну понуду.
            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
            У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.


6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
            Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
            Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
            Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
            Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
            Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

            Понуду може поднети група понуђача.
            Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
·         члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
·         понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
·         понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
·         понуђачу који ће издати рачун,
·         рачуну на који ће бити извршено плаћање,
·         обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

            Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
            Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
            Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
            Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
            Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
            Плаћање ће се извршити авансно у износу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а на основу авансног рачуна понуђача. Преостали износ биће исплаћен најдуже у  року од 45 дана од дана извршења предметне јавне набавке, а на основу документа који испоставља понуђач и записника којим се констатује извршење предмета набавке. 
            Уколико понуђач не достави меницу на износ од 70% од укупне уговорене цене  (са ПДВ-ом) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтев у погледу рока извршења уговора
            Рок за извршење уговора  не може бити дужи од 30 радних дана (радна недеља подразумева пет радних дана) од дана уплате аванса.
            Место извршења уговора- Установа за одрасле и старије „Љубовија“, ул. Војводе Мишића бр.65, 15320 Љубовија.

8.3 Захтев у погледу рока важења понуде
            Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
            У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
            Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.


9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

            Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
            У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови доставе, као и сви пратећи радови. 
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.


10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

            Понуђач је обавезан да достави средство обезбеђења враћања аванса- бланко сопствену меницу, на износ од 70% понуђене цене (са ПДВ-ом) која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
            Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива

10.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНЦИЈА У СЛУЧАЈУ РЕКЛАМАЦИЈА И ЗА
           ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група понуђача, у обавези је да уз понуду достави  и :
- бланко меницу  за добро извршење посла са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора са Понуђачем .
бланко меницу  и за отклањање недостатака  у гарантном року са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 30( тридесет) дана након истека гарантног рока за испоручена добра.
            Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте морају бити достављена попуњена и оверена менична овлашћења – писма.
            Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10.2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Наручилац и изабрани понуђач записнички ће констатовати да ли је понуђач предмет јавне набавке испоручио, односно потребне радове извршио у свему у складу са конкурсном документацијом, понудом и  уговором .  У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци изабрани понуђач мора исте отклонити у року од 10  дана од дана састављања записника о рекламацији.

10.3.      ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА

                  Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача и рачуна се од датума извршења уговорне обавезе
      Понуђач је дужан да за изведене радове обезбеди гарантни рок, који не може бити краћа од 24 месеци од дана састављања записника о испуњењу уговорних обавеза.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
            Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

            Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail ustanovaljubovija@yahoo.com или cesorljubovija@yahoo.com  )   тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
            Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2015“.
            Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
            По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
            Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
            Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

            После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).
            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА


            Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“

           

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

            Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. Уколико је и гарантни рок исти уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а уколико је и рок испоруке исти, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва приспела.


17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА


            Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
            Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail ustanovaljubovija@yahoo.com или cesorljubovija@yahoo.com  или препорученом пошиљком (на адресу наручиоца)са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
            Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
            После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
            Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
            Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
            Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.


18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

            Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
            У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

            Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку добра – котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима), ЈН број  4/2015.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
 ПИБ:


Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):


Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ            

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................
           - котао на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим  радовима), ЈН бр. 4/2015.
Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
1
(2)
(3)
(4)


1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-омРок  плаћањаРок важења понудеРок испоруке

Датум                                                                         Понуђач
    М. П.
_____________________________                          ________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
 Цена по ј.м. без ПДВ-а
Цена по ј.м. са ПДВ-ом.
 Свега без ПДВ-а
Свега
Са ПДВ-ом
1
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)


1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1

                                                                                                       Свега

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
·         у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
·         у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
·         у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну  цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.


Датум:
М.П.
Потпис понуђача


VIII-a МОДЕЛ УГОВОРА-за самосталну понуду или понуду са подизвођачем
УГОВОР О НАБАВЦИ КОТЛА НА ПЕЛЕТ
(са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима)


Закључен дана ______________ ,  између:
Наручиоца  Центар за социјални рад Љубовија ,са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784 Матични број: 07209177
Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор
Телефон:015/561-782;Телефакс:015/561-782, кога заступа директор Верица Милутиновић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач) ,који наступа
1) самостално
2) са подизвођачем
(заокружити једну од опција)

Опционо (уколико наступа са подизвођачем)
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Подизвођач)

Основ уговора: ЈН Број: 4/2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од..............................


Члан 1.

            Предмет овог уговора је набавка котла на пелет (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима) по спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  ЈН 4/2015  за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад) и  понуди понуђача  број ________________, од ____________ године, које су саставни део овог уговора:
Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
1
(2)
(3)
(4)


1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1

            Ради извршења уговорних обавеза понуђач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал и опрему, неопходну за реализацију предмета јавне набавке у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

Члан 2.

            Вредност добара- котла на пелет (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима) наведена у чл.1. овог уговора износи________________________динара без ПДВ-а (словима __________________________________________________________________________,односно _____________________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
             Уговорена  цена  је  фиксна  по  јединици  мере  и  не  може  се  мењати  услед  повећања  цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове понуђача.


                                                                        Члан 3.

            Понуђач је обавезан да испоручи добра у року од 30 (тридесет) радних дана од уплате аванса.
            Рок се изузетно може продужити до највише 15 дана на писан и образложен захтев понуђача, уз сагласност наручиоца, уколико исти процени да је захтев оправдан и проузрокован околностима на које понуђач није могао утицати.

Члан 4.

            Плаћање ће се извршити авансно у износу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а на основу авансног рачуна понуђача. Преостали износ биће исплаћен најдуже у  року од 45 дана од дана извршења предметне јавне набавке, а на основу документа који испоставља понуђач и записника којим се констатује извршење предмета набавке. 
            Уколико понуђач не достави меницу на износ од 70% од укупне уговорене цене  (са ПДВ-ом) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача број  _____________________________ .
            Понуђач је  обавезан да изврши услугу  у року од 30 ( тридесет) радних дана од дана уплате аванса. Радна недеља се рачуна као пет радних дана.
            Као средство обезбеђења враћања аванса Понуђач је доставио  бланко сопствену меницу број ______________________.


Члан 5.

            У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.
            Као неизвршење уговорних обавеза у смислу става 1. овог члана се сматра неизвршење уговору саобразне испоруке, недостављање исправних књиговодствених исправа.
            Наручилац  има право захтевати и уговорну казну и извршење.

Члан 6.

            Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара чију је испоруку понуђач нудио у поступку јавне набавке. Понуђач гарантује наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
            Све  рекламације  у погледу  неисправности и несаобразности добара падају на  терет понуђача. Понуђач је дужан, у случају рекламације, да обезбеди саобразну испоруку у року од 15 дана.
            У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У  случају  да  је  због  употребе  неквалитетног  материјала  угрожена  безбедност  објекта, Наручилац има право да тражи да понуђач о свом трошку поново на одговарајући начин изврши уговорне обавезе. Уколико понуђач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак понуђача по овом уговору.

Члан 7.

Наручилац  је дужан да :
     - бланко меницу као средство обезбеђења враћања аванса у иносу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом) врати понуђачу у року од десет дана од дана извршења предметне јавне набавке;
- бланко меницу  за добро извршење посла у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), врати понуђачу  у року од  10 (десет) дана након истека уговора са Понуђачем;
     - бланко меницу за отклањање недостатака  у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), врати понуђачу у року од 30( тридесет) дана након истека гарантног рока.


Члан 8.

            Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача и рачуна се од датума извршења уговорне обавезе. Гарантни рок за изведене радове је _____ (_______) године и рачуна се од датума завршетка радова.
            Понуђач се обавезује да приступи отклањању недостатка у гарантном року у року од 24 часа од позива Наручиоца.

Члан 9.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Члан 10.

            Понуђач се обавезује да уговорне обавезе испуни у складу са важећим техничким прописима и овим уговором као и да се строго придржава мера заштите на раду.

Члан 11.

            Понуђач је дужан да обавести наручиоца о испуњењу уговорних обавеза у прописаном року, након чега ће се приступити пробном пуштању котла у рад и провери уграђене опреме и материјала. Након провере исправности система за грејање записнички ће се констатовати да је понуђач испунио уговорне обавезе. Записник саставља и  потписује комисија у чијем саставу су минимално по један представник понуђача и наручиоца и представник стручног надзора.


Члан 12.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

  Члан 13.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.


Члан 14.

            Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи до испуњења уговорних обавеза.
            Уговор је  сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.     НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________
Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.


VIII-б МОДЕЛ УГОВОРА-за заједничку понудуУГОВОР О НАБАВЦИ КОТЛА НА ПЕЛЕТ
(са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима)


Закључен дана ______________ ,  између:
Наручиоца  Центзар за социјални рад Љубовија, са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784, Матични број: 07209177
Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 015/561-782; Телефакс:015/561-782
кога заступа директор Верица Милутиновић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач) , који наступа са следећим учесницима у заједничкој понуди:
1)...............................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
2)................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
3)................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................

Основ уговора: ЈН Број: 4/2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од..............................

Члан 1.

            Предмет овог уговора је набавка котла на пелет (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима) по спецификацији из конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  ЈН 4/2015  за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад) и  понуди понуђача  број ________________, од ____________ године, које су саставни део овог уговора:
Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
1
(2)
(3)
(4)


1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1

            Ради извршења уговорних обавеза понуђач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал и опрему, неопходну за реализацију предмета јавне набавке у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

Члан 2.

            Вредност добара- котла на пелет (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима) наведена у чл.1. овог уговора износи________________________динара без ПДВ-а (словима __________________________________________________________________________,односно _____________________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
             Уговорена  цена  је  фиксна  по  јединици  мере  и  не  може  се  мењати  услед  повећања  цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове понуђача.


                                                                        Члан 3.

            Понуђач је обавезан да испоручи добра у року од 30 (тридесет) радних дана од уплате аванса.
            Рок се изузетно може продужити до највише 15 дана на писан и образложен захтев понуђача, уз сагласност наручиоца, уколико исти процени да је захтев оправдан и проузрокован околностима на које понуђач није могао утицати.

Члан 4.

            Плаћање ће се извршити авансно у износу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а на основу авансног рачуна понуђача. Преостали износ биће исплаћен најдуже у  року од 45 дана од дана извршења предметне јавне набавке, а на основу документа који испоставља понуђач и записника којим се констатује извршење предмета набавке. 
            Уколико понуђач не достави меницу на износ од 70% од укупне уговорене цене  (са ПДВ-ом) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача број  _____________________________ .
            Понуђач је  обавезан да изврши услугу  у року од 30 ( тридесет) радних дана од дана уплате аванса. Радна недеља се рачуна као пет радних дана.
            Као средство обезбеђења враћања аванса Понуђач је доставио  бланко сопствену меницу број ______________________.

Члан 5.

            У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.
            Као неизвршење уговорних обавеза у смислу става 1. овог члана се сматра неизвршење уговору саобразне испоруке, недостављање исправних књиговодствених исправа.
            Наручилац  има право захтевати и уговорну казну и извршење.

Члан 6.

            Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара чију је испоруку понуђач нудио у поступку јавне набавке. Понуђач гарантује наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.
            Све  рекламације  у погледу  неисправности и несаобразности добара падају на  терет понуђача. Понуђач је дужан, у случају рекламације, да обезбеди саобразну испоруку у року од 15 дана.
            У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У  случају  да  је  због  употребе  неквалитетног  материјала  угрожена  безбедност  објекта, Наручилац има право да тражи да понуђач о свом трошку поново на одговарајући начин изврши уговорне обавезе. Уколико понуђач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак понуђача по овом уговору.

Члан 7.

Наручилац  је дужан да :
     - бланко меницу као средство обезбеђења враћања аванса у иносу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом) врати понуђачу у року од десет дана од дана извршења предметне јавне набавке;
- бланко меницу  за добро извршење посла у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), врати понуђачу  у року од  10 (десет) дана након истека уговора са Понуђачем;
     - бланко меницу за отклањање недостатака  у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), врати понуђачу у року од 30( тридесет) дана након истека гарантног рока.

Члан 8.

            Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача и рачуна се од датума извршења уговорне обавезе. Гарантни рок за изведене радове је _____ (_______) године и рачуна се од датума завршетка радова.
            Понуђач се обавезује да приступи отклањању недостатка у гарантном року у року од 24 часа од позива Наручиоца.

Члан 9.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Члан 10.

            Понуђач се обавезује да уговорне обавезе испуни у складу са важећим техничким прописима и овим уговором као и да се строго придржава мера заштите на раду.

Члан 11.

            Понуђач је дужан да обавести наручиоца о испуњењу уговорних обавеза у прописаном року, након чега ће се приступити пробном пуштању котла у рад и провери уграђене опреме и материјала. Након провере исправности система за грејање записнички ће се констатовати да је понуђач испунио уговорне обавезе. Записник саставља и  потписује комисија у чијем саставу су минимално по један представник понуђача и наручиоца и представник стручног надзора.

Члан 12.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

  Члан 13.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.


Члан 14.

            Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи до испуњења уговорних обавеза.
            Уговор је  сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.     НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________

Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕУ складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________ ,доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно


Датум:
М.П.
Потпис понуђача


X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИУ складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


                                     
            Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке –набавка котла на пелет (са допремањем, монтирањем пуштањем у рад и свим пратећим радовима) бр. 4/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Нема коментара:

Постави коментар