среда, 22. април 2015.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 5/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-124/2015-3
Датум: 22.04.2015. године
Љ У Б О В И Ј А


                       
ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 5/2015   
                  

            Дана 22.04.2015. године, у складу са чл.63 ЗЈН-а, примљен је захтев за разјашњење конкурсне документације са следећим питањима:

1. ДА ли имате ПРОЈЕКАТ система СОС -доставите нам Блок шему...

2. Да ли је ура
ђена ИНСТАЛАЦИЈА - ако није која је количина каблова.


На исте дајемо следеће одговоре:

  1. Пројектну документацију болничке (СОС) сигнализације немамо, а овим путем вам прослеђујемо архитектонски пројекат објекта. Можете извршити увид на лицу места уз претходну најаву на тел: 062/887-01-13, радним даном од 07.00 до 14.00 ч.
  2. У делу III Конкурсне документације - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, у опису предмета набавке, на позицији 7. предвиђена је израда инсталације и пројекта према изабраној опреми.  Потенцијални понуђачи имају право да изврше увид у архитектонски пројекат објекта и изврше увид у стање на лицу места.

            С поштовањем,                                                                                                Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар