петак, 3. април 2015.

ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 3/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад ''Љубовија''
Број: 551-10-100/2015-3
Датум: 03.04.2015. године
Љ У Б О В И Ј А


                       
ПРЕДМЕТ: Разјашњење конкурсне документације у јавној набавци 3/2015   
                  

            Дана 02.04.2015. године, у складу са чл.63 ЗЈН-а, примљен је захтев за разјашњење конкурсне са следећим питањима:

1.           Од колико је грама ролна убруса? Колико листића има ролна? Да ли је у питању паковање 2/1? Као узорак доставити једну ролну или паковање? Цену дати по комаду, за 1 ролну или паковање 2/1?
2.           Од колико грама је 1 ролна тоалет папира? Колико листића има 1 ролна тоалет папира? Навели сте паковање ''Перфекс'' 24/1. Произвођач ''Перфекс'' тоалет папира ''Дреник'' двослојни тоалет папир пакује 10/1, а трослојни тоалет папир 24/1? Као узорак доставити 1 ролну или паковање?

На исти дајемо следеће одговоре:

1.            У делу III конкурсне документације – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, у табели под редним бројем 28. наведено је: Папирни убруси у ролни 100% целулоза двослојни , суперупијајући ''Перфекс или еквивалентног квалитета – уз понуду доставити узорак.
            Није одређена грамажа ролне, нити број листића, како се не би фаворизовао ни један произвођач. Само је наведено да убрус мора бити еквивалентног квалитета убрусима ''Перфекс''. То не значи да понуђени производ мора бити наведене марке, већ еквивалентног квалитета. Довољно је доставити једну ролну за узорак (и за тоалет папир и за убрус). Као јединица мере одређен је комад, па је потребно и цену дати по комаду.

 2.   Ни за тоалет папир није одређена грамажа и број листића из напред наведених разлога. Наведено је паковање 24/1 па је потребно дати цену за паковање од 24 комада, двослојног тоалет папира, одговарајућег квалитета. Нисмо тражили тоалет папир одређеног произвођача, већ одговарајућег квалитета.

            С поштовањем,
                                                                                                Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар